Voorwaarden

Voor de Rabobank Coöperatie Weken gelden de volgende voorwaarden:
 • De aanvraag komt van een vereniging of stichting
 • De organisatie is gevestigd in de regio Meppel, Staphorst of Steenwijkerland
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • De organisatie heeft een actieve zakelijke rekening bij Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland
 • De activiteit/het project vindt plaats in de regio Meppel-Staphorst-Steenwijkerland.
 • De activiteit/het project heeft een maatschappelijk doel
 • De organisatie werkt met vrijwilligers en wil geen winst maken
 • De organisatie bestaat uit leden, neemt nieuwe leden aan of de activiteiten zijn vrij te bezoeken
 • De organisatie is verplicht om de bijdragen uit de Rabobank Coöperatie Weken te gebruiken voor het opgegeven bestedingsdoel
 • De activiteit, project en het bestedingsdoel zijn door Rabobank Meppel-Staphorst- Steenwijkerland te allen tijde te controleren en te evalueren
 • Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland kan organisaties uitsluiten van deelname aan de Rabobank Coöperatie Weken als zij zich niet houden aan de voorwaarden
 • Alle leden van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogen hun stem uitbrengen. Het lidmaatschap kan aangevraagd worden via www.rabobank.nl/mss
 • Een vereniging of stichting kan per jaar één financiële bijdrage ontvangen van Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland, dus óf uit de Rabobank Clubkas Campagne óf uit de Rabobank Coöperatie Weken.
De Rabobank Coöperatie Weken ondersteunen geen:
 • Aanvragen met een politieke of religieuze achtergrond/aard. Uitgezonderd aanvragen die dienen voor het in stand houden van bijvoorbeeld een religieus monument
 • Dorpsfeesten, jubilea, jubileumboeken, uitstapjes en reünies
 • Activiteiten of organisaties die omstreden, gevaarlijk, extra vervuilend en/of extra belastend zijn voor het milieu
 • ‘Vrienden van’-verenigingen, vrienden- en supportersclubs, steunstichtingen, clubs van 50, 100 enz., promotiestichtingen en -verenigingen
 • Huurders(belangen)verenigingen, stichtingen onroerend goed beheer, verenigingen van eigenaren, stichtingen derdengelden, bewonersverenigingen
 • Het project mag geen maatschappelijke discutabele organisatie of conflictgevoelige onderwerpen betreffen
 • Aanvragen die geen sluitende begroting hebben, organisaties die voldoende eigen middelen hebben (naar inzicht van de commissie), aanvragen die betrekking hebben op exploitatie, aanvragen voor regulier onderhoud (niet zijnde renovatie of restauratie)
 • Dierenwelzijn
 • Personeelsverenigingen
 • Regio- en stadsmarketing
 • Handelsverenigingen / ondernemersverenigingen
 • Serviceclubs en sociëteiten, zoals Rotary, Kiwanie of Lions
 • Projecten die al afgerond zijn
 • Projecten die in belangrijke mate buiten het werkgebied van de bank vallen.
 • Projecten die tot de corebusiness horen van bijvoorbeeld overheid of onderwijsinstellingen
 • Aanvragen voor verbouwingen komen niet in aanmerking, inrichting wel
 • Bestaande en terugkerende activiteiten komen niet in aanmerking voor een bijdrage
 • Projecten of organisaties met een commerciële doelstelling of winstoogmerk
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatie- en restauratiekosten
 • Landelijke goede doelen
 • Aan individuele personen wordt geen bijdrage toegekend.
Wij beoordelen iedere aanvraag apart. De bank houdt zich het recht voor om van de voorwaarden af te wijken, de aanvraag af te wijzen of aanvullende voorwaarden te stellen.